Header Ads

ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕੀ  ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ , ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਵੇ,  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੋ |

 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  |

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਲੋ , ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵ ਮਾਨਸਿਕ   ਰੋਗ ਹਨ . ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੀਪੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਗ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ . ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ , ਜੋਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਸਿ ਡੰਡੇ ਨਾਲ | . ਇਹ 1000 ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ, 1000 ਝੂਠੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਯਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਡਰ | ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜਦੋ ਤਕ ਡਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜਬੂਤ ਰਸੀ ਬਣ ਗਯੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ  ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.


ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10ਵੀ ਪਾਸ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਨਜ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ . ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ  ਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ  ਧਿਆਨ  ਸੂਰਜ ਵਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂਕੀਤਾ . ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ. ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੇਨਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ( ਸ਼ਕਤੀਆਂ )  ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ  ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਗੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤ ਆਦਤਾਂ ਹਨ

ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ

 ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ  ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ


ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ


ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਸੋਚਣਾ | . ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 120 ਟੁਕੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਧਯਾਨ ਦੇਣਾ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(ਏ) ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ,  ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ | ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਯੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ |


(ਬੀ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਧਯਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਮਨ ਲੋ ਕੋਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਜਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਯਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਜਾਰ ਗਾਲੀਏਂ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨ੍ਰਿਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਕਢਿਆ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵ ਜੇਕਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ | ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ |


, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਹੈ.  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧ ਡੀਏਏ . ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਅੱਗ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੋਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ.

 ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਲੇੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ |


ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ  ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੋ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਸ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ.(ਸੀ) ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ


ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ  ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ  ਖਾਵੋਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਟੋਸਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ  ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ

ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ:

English: Get Self Confidence , हिन्दी: आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करे 

No comments

Powered by Blogger.